مجوزها وامتیازات


كانون آگهي و تبلیغاتي رسا آوا با داشتن بیش از بیست سال سابقه حضور در حوزه هاي مختلف تبلیغاتي اعم از تبلیغات تلویزیوني ، تبلیغات محیطي ، اسپانسر شیپ ، چند رسانه اي ، ایده هاي نو و داشتن مجوزهاي ذیل : 


✓ داراي مجوز رسمي کانون  آگهی و تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در رسته خدمات رسانه( رسانه های محیطی،رسانه های پخشی )

✓ داراي مجوز رسمي ساخت و پخش آگهي تلویزیوني از صدا و سیماي جمهوري اسلامي ایران

✓ داراي قرارداد همكاري با اداره كل بازرگاني صدا و سیما 

✓ داراي رتبه رسمي تبلیغات محیطي از سازمان زیبا سازي شهرداري تهران

 ✓ مبدع و مبتكر طرحهاي نوین تبلیغات تلویزیوني آگهي برتر ، آرم آگهي و اسپانسر شیپ در صدا و سیما

 ✓ عضو اسبق كنسرسیوم استانهاي صدا و سیما جمهوري اسلامي ایران


    بر آنست تا با بکارگیری جدیدترین تکنیک ها، نسبت به ارائه خدمات موثر به مشتریان اقدام نماید.